Vindparkens livscykel

Vindparkens livscykel fas 1

Vindparkens livscykel – Fas 1

Fas 1 – Screening/förstudie, 1 år

Områdessökning eller screening handlar om att flera områden undersöks med målet att hitta rätt förutsättningar för ett bra vindkraftsprojekt. Man letar efter områden med bra vindresurser, lämpligt djup, rätt avstånd till land och närhet till exempelvis elnätsanslutning. Utöver det säkerställer man att vindkraftsparken stör så lite som möjligt. Då håller man till exempel tillräckligt avstånd från samhällsviktig infrastruktur som farleder och flygplatser.

Även kända miljö- och kulturvärden kontrolleras för att minska negativa effekter och konflikter. Dessa kan till exempel vara natura 2000-områden, naturreservat och riksintressen. Vindkraft medför alltid en påverkan på något sätt, men de platser som väljs är alltid i förväg noggrant jämförda och därför bäst lämpade att studera vidare. Det är det som kallas för en lokaliseringsutredning.

Är platsen tillräckligt intressant påbörjas en förstudie där valt område utreds ytterligare och man tittar på hur parken kan utformas och räknar på hur mycket el som kan produceras. En dialog påbörjas med Försvarsmakten och flygplatserna i närheten.

Vindparkens livscykel fas 2

Vindparkens livscykel – Fas 2

Fas 2 – Tillståndsprocess, 3 till 5 år

Ett formellt samråd inleder tillståndsprocessen, där planerna presenteras för myndigheter, allmänheten, särskilt berörda och intresseorganisationer och där alla ges möjlighet att lämna synpunkter på projektet. Samrådet löper över en längre period och resultatet från samrådet ligger sedan till grund för utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av tillståndsansökan.

Efter att samrådet är avslutat, påbörjas beredningen av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. MKB:n skall beskriva vilka konsekvenser och vilken påverkan projektet kan komma att ha på allmänna och enskilda intressen, det vill säga miljö och människor. För att bedömningen skall kunna göras utförs ett flertal undersökningar och utredningar. Olika undersökningar genomförs vid olika tider under året och vissa pågår under mer än ett år för att ge bättre kunskap.

När ansökan med miljökonsekvensbeskrivning är klar lämnas den in till mark- och miljödomstolen eller till regeringen, som kontrollerar om ansökan behöver kompletteras och om alla prövningsförutsättningar är uppfyllda. En förutsättning är till exempel att kommunen tillstyrkt verksamheten, där detta krävs. När ansökan bedöms vara komplett kungörs den och därefter går ärendet ut på remiss där berörda och allmänhet kan ta del av planerna. När remisstiden är över, och ansökan har bemötts av berörda myndigheter och andra, hålls en huvudförhandling i målet, vanligen med syn på platsen. Förhandlingen är öppen för allmänheten.

Vid huvudförhandlingen redogör sökanden för tillståndsansökans omfattning. Myndigheter och andra närvarande ges tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter. Efter huvudförhandlingen håller domstolens ledamöter överläggning och dom meddelas normalt inom två månader efter det att förhandlingen avslutades. Ett bifall till ansökan innebär att tillstånd lämnas till den sökta verksamheten.

Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som sedan ser till att tillståndet efterlevs.

Vindparkens livscykel fas 3

Vindparkens livscykel – Fas 3

Fas 3 – Byggnation och drift, 35 till 45 år

Byggnationen kan starta när beslutet vunnit laga kraft och inte längre går att överklaga till högre instans. Innan spaden kan sättas i botten sker ytterligare undersökningar och utredningar i samband med detaljprojektering av vindkraftsparken. Då väljer man vilken typ av fundament som ska användas samt verkens slutliga positioner. Detta baseras på bland annat geotekniska undersökningar.

Detaljprojektering och upphandling tar cirka ett år – byggnation ett till två år, beroende på parkens storlek. När vindkraftverken sedan tas i drift och börjar producera el kontrolleras de noggrant för att fungera optimalt och uppfylla alla ställda krav. Det görs genom tekniska hjälpmedel där det går att följa vindkraftverken i realtid men också genom regelbundna kontroller av anläggningen på plats. Allt dokumenteras och följs upp. Även myndigheterna säkerställer att kraven på anläggningen efterlevs genom bland annat regelbundna tillsynsbesök.

Vindparkens livscykel fas 4

Vindparkens livscykel – Fas 4

Fas 4 – Avveckling, 1 till 2 år

När tillståndet går ut måste vindkraftverken monteras ner. Så mycket som möjligt återvinns och i dagsläget pågår intensiv forskning om hur man på bästa sätt ska kunna återvinna alla delar av ett vindkraftverk. Även platsen där vindkraftverken har stått ska återställas.

För att garantera att detta görs måste pengar avsättas eller garanteras redan innan byggnationen av vindkraftsparken påbörjas. Beloppet fastställs av tillståndsmyndigheten och står inskrivet i varje tillstånd som ges för en vindkraftspark.