Vindkraften i andra länder

Havsbaserad vindkraft i Sverige och Europa

Det finns många länder som kommit betydligt längre än Sverige när det gäller utbyggnad av havsbaserad vindkraft. I toppen hittar vi länder som Storbritannien (2294 verk*), Tyskland (1501 verk*), och Danmark (559 verk*).

Danmarks havsbaserade vindkraftverk genererade under 2020, 9,2 TWh¹ elenergi, vilket motsvarar en fjärdedel av Danmarks elförbrukning. Som jämförelse producerade samtidigt Sveriges havsbaserade vindkraftverk 0,7 TWh¹, vilket är mindre än en halv procent av Sveriges elförbrukning.

Skulle Sverige ha lika många verk per capita som vår granne Danmark, skulle vi haft ca 1 000 havsbaserade vindkraftverk etablerade redan idag. Men så ser det inte ut.

I Sverige finns idag fyra havsbaserade vindparker i drift. Lillgrunds vindkraftspark vid Öresundsbron, Kårehamn utanför Öland, Vindpark Vänern och Bockstigen utanför Gotland. Den senast uppförda parken i Sverige är Kårehamn som driftsattes 2013. Efter det har inga nya havsbaserade vindkraftverk byggts i Sverige.

Sedan 2016 är det bara Vindpark Falkenberg (tidigare Kattegatt Offshore) som fått tillstånd – övriga sex ansökningar har fått avslag**.

Sverige har goda förutsättningar och möjligheter för att satsa på havsbaserad vindkraft. Sverige har en lång kuststräcka i svensk ekonomisk zon. Sverige beslutade i regeringen den 10 februari 2022 om havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet². En havsplan ger vägledning om användning för de områden som omfattas av havsplanen. Vägledningen används av myndigheter, kommuner och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning inom havsplaneområde.

*Källa: Statista, avser år 2020

**Källa: Svensk vindenergi

¹ Sveriges Ingenjörer; ”Tillståndskrångel blåser svenskarna på havsbaserad vindkraft” Dec 2022

² Havsplaner – Vägledningar – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)