Om Vindpark Falkenberg

Det finns en stor skillnad mellan Vindpark Falkenberg och andra, större vindparker längre ut i havet. Med oss får du vara med och bestämma.

En vindpark på kommunalt havsvatten blir en del av kommunen, där du som invånare inte bara har fördelar av parken, utan även får vara med och påverka. Förutom att Vindpark Falkenberg genererar ström rakt in till staden, skapas även arbetstillfällen. Att etablera en vindpark inom en kommun medför även att nya företag, organisationer och utbildningsplatser ofta skapas. Kommunen och dess invånare får något tillbaka – ett stöd för att vi får nyttja vattnet och vinden. För oss är en bra dialog alltid vägen till de bästa besluten och ett gott samarbete.

För närvarande är tillstånd sökt för ett område på 22 km2 – ett område som vi optimerar jämfört med den tidigare beviljade tillståndsansökan. De närmaste vindkraftverken planeras att förläggas cirka 7-23 km väster om fastlandet. Projektområdet har pekats ut som riksintresse för energiproduktion och är ett av få områden i Sverige som fått benämningen energiutvinningsområde i både den kommunala översiktsplanen och Havs- och vattenmyndighetens havsplaner.

Visionen för Vindpark Falkenberg är ett projektområde som är cirka tio gånger så stort och ligger inom utpekat område i Falkenberg kommuns översiktsplan*. Skulle hela detta område nyttjas beräknas Vindpark Falkenberg producera cirka 4 TWh förnybar, lokal el per år.

Jeanette Lindeblad
VD/CEO


+46 (0) 10-457 37 00

Cecilia Dalman Eek
Press- & kommunikation / Communication & Public Affairs